Asbest laten verwijderen

Wat moet u doen als in uw vastgoed asbest is aangetroffen?

Asbestsaneringsprojecten vragen een duidelijke begeleiding. Verschillende aspecten bij een asbestsaneringsproject vragen om een goede gecoördineerde aanpak. Daarom is het belangrijk dat een deskundige partij dit voor u regelt. Bij ons bent u aan het juiste adres. Als u vermoedt dat op uw project asbest aanwezig is en het betreft vastgoed dat voor 1994 is gebouwd dan bent u, in het geval van sloop of renovatie, verplicht het asbest te laten verwijderen. Om zeker te zijn dat er daadwerkelijk asbest in uw vastgoed aanwezig is, is het nodig eerst een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Wij kunnen zo’n asbestinventarisatie voor u uitvoeren.
Als uit de asbestinventarisatie blijkt dat asbest aanwezig is en u moet het asbest laten verwijderen, dan moet u dat volgens de daarvoor geldende wetgeving laten uitvoeren. Ook hierbij kunnen wij u ondersteunen. Bij het laen verwijderen van asbest kan een van onze Deskundig Toezichthouders Asbest (DTA) hierop toezicht houden. Het is verstandig hier een deskundig bureau voor in te schakelen. Wij kunnen daarbij ook een asbestsaneringsplan voor u opstellen en de asbestsanering begeleiden. Wij werken nauw samen met gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven. In het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) moeten zowel de asbestinventarisatie als de asbestsanering worden vermeld. Het LAVS is een webapplicatie waarmee het proces van inventarisatie tot en met de stort van asbest door de verschillende ketenpartijen kan worden gevolgd en geregistreerd. Inventariseerders en asbestsaneerders zijn verplicht om hun werkzaamheden in het LAVS te registreren.

Is het nodig een asbestbeheersplan opstellen bij het verwijderen asbest?

Het is niet altijd financieel aantrekkelijk of mogelijk om asbest te laten verwijderen. Als in uw vastgoed asbest is aangetroffen dat niet direct een risico voor de gezondheid is en het asbest wordt niet verwijderd, dan is het raadzaam een asbestbeheersplan op te stellen. Als het aangetroffen asbest wel een risico voor de gezondheid is en het wordt niet verwijderd of afgeschermd, dan bent u verplicht een asbestbeheersplan op te laten stellen.

Wat is het doel van een asbestbeheersplan?

In het asbestbeheersplan beschrijven wij hoe u uw vastgoed tot aan het moment van sloop op een veilige manier kunt gebruiken als asbestbronnen niet (volledig) zijn verwijderd. Op basis van objectieve criteria moet zijn vastgesteld of, en zo ja welke maatregelen noodzakelijk zijn om binnen het vastgoed een veilige (werk)situatie te garanderen. Deze maatregelen staan in het asbestbeheersplan. Het doel van een asbestbeheersplan is het vastleggen van de te ondernemen acties voorafgaand aan het in gebruik nemen en het uitvoeren van werkzaamheden in die gebieden waar zich asbesthoudende toepassingen bevinden. In het asbestbeheersplan staat de handelswijze in het geval van calamiteiten beschreven.

Wat zijn de beheersmaatregelen voor aanwezige asbestbronnen?

In het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Avb 2005) en het Productenbesluit asbest staat dat onder andere dat het be- en verwerken van asbesthoudende materialen is verboden. In het Avb 2005 staan regels voor het laten verwijderen van asbest uit vastgoed of object (tijdens sloop of na bijvoorbeeld een brand). Als gevolg van deze regels is het belangrijk dat in het asbestbeheersplan de volgende informatie voor vastgoedgebruikers staat (dit kunnen zijn; huurders, personeel, bezoekers, technische onderhoudsmensen etc.):
1. de aanwezigheid van asbest en eventueel de asbestconcentraties waaraan zij zijn blootgesteld in de werkruimten;
2. de consequenties van de aanwezigheid van asbest:

 • niet boren, zagen, schuren of mechanisch bewerken van het asbesthoudende materiaal;
 • niet betreden van bepaalde ruimten behalve met persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • niet oplichten van systeemplafonds, verplaatsen van wanden etc.;
 • waar men terecht kan om ongelukken of ontstane schades aan het asbesthoudende materiaal te laten verhelpen.

 

Periodieke controles uitvoeren

Mocht het zo zijn dat in uw vastgoed asbesthoudend materiaal is toegepast en u besluit dit niet te laten verwijderen, dan is het nodig periodiek de actuele status en/of onderhoudssituatie van het materiaal te laten controleren. U moet in ieder geval voorkomen dat werknemers en/of onderaannemers aan asbestvezels worden blootgesteld. De frequentie is afhankelijk van de ernst van de situatie, maar de controle moet ten minste een keer per jaar plaatsvinden. Als het nodig is, moeten lucht- en/of stofmonsters worden genomen. Naar aanleiding van de periodieke controle kunnen vervolgacties (verwijderen, aanpassen asbestbeheersplan, het opnieuw verwerkelijken van een beheerste situatie, aanvullend onderzoek) nodig zijn.

Hoe lang is een asbestinventarisatie geldig?

De huidige wet- en regelgeving stelt dat de geldigheidsduur van een inventarisatierapportage zich beperkt tot drie jaar na autorisatiedatum. Als de datum van een asbestinventarisatierapportage is verlopen, moet u deze rapportage laten controleren op de actualiteit.

Welke maatregelen moet u treffen bij afwijkingen in de periodieke controles?

Als tijdens de periodieke controles of gedurende werkzaamheden in de nabijheid van de asbesthoudende toepassingen, afwijkingen worden geconstateerd, moeten de werkzaamheden worden stilgelegd totdat een asbestinventarisatiebedrijf is geraadpleegd. Afhankelijk van de aangetroffen situatie wordt bepaald of het nodig is een deel van de locatie af te zetten en/of een ruimte af te sluiten. Op basis van de aard en de omvang moeten direct acties worden ondernomen in samenwerking met de opdrachtgever/eigenaar. Deze acties kunnen bestaan uit:

 • het laten verwijderen van een toepassing;
 • het laten veiligstellen en afschermen van een toepassing en/of het laten uitvoeren van een NEN 2991 asbest risico-inventarisatie.

De algemene preventiemaatregelen zijn in de eerste plaats erop gericht te verhinderen dat de dagelijkse gebruikers (werknemers etc.) met asbesthoudende materialen in contact komen. De maatregelen moeten passen bij de wijze waarop het materiaal en de ruimte wordt gebruikt en moeten goed aansluiten op de belevingswereld van de gebruiker (werknemer of derden). Allereerst wordt gezorgd dat alle personen die de preventiemaatregelen in acht moeten nemen, worden geïnformeerd over de plaatsen waar asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Zorg dat asbesthoudende materialen duidelijk herkenbaar zijn bijvoorbeeld door het materiaal te voorzien van het asbestetiket/-sticker. Algemene wettelijke regelgeving

Welke regels zijn van toepassing bij het laten verwijderen van asbest en waar kunt u deze vinden?

Voor het laten verwijderen van asbest gelden strenge regels. Vaak is het gevaarlijker asbest op een verkeerde manier te laten verwijderen dan het te laten zitten. Als in uw vastgoed niet-hechtgebonden asbest aanwezig is, kan dat een gevaar zijn voor de omgeving. Bijvoorbeeld als het asbest onvoldoende is afgeschermd. In dat geval kunnen asbestvezels vrijkomen. De gemeente kan u dan dwingen om maatregelen te nemen. De regels voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie en het laten verwijderen van asbest staan in het:

 • Asbestverwijderingsbesluit 2005
 • Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
 • Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling)

 

Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (asbestinventarisatierapportage en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De bedrijven die de opdrachtgever inschakelt voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.
In het Asbestverwijderingsbesluit wordt een deskundig bedrijf gedefinieerd als een bedrijf dat voldoet aan de eisen ter zake van asbestverwijdering, zoals die zijn gesteld door de Stichting Raad van Accreditatie erkende certificatie-instelling. Op grond daarvan is het bedrijf gemachtigd een door de minister van SZW aangewezen merkteken te voeren. De minister van SZW heeft door publicatie van de Regeling merkteken asbestverwijdering in de Staatscourant (Staatscourant 1994,164) het beeldmerk van Stichting Ascert aangewezen voor bedrijven die beschikken over een certificaat voor asbest verwijderen. Voor opdrachtgevers betekent dit, dat wanneer zij een asbestverwijdering opdragen aan een asbestverwijderingsbedrijf dat beschikt over een geldig SCA-procescertificaat met Ascert-merkteken en zij daarmee voldoen aan de wettelijke eis een deskundig bedrijf in te schakelen.
Arbeidsomstandighedenbesluit; Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie. 1) Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of c, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest geïnventariseerd bij de volgende werkzaamheden:
a. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende producten is respectievelijk zijn verwerkt;
b. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of objecten, bedoeld in onderdeel a;
c. het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen.

Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd per 1-1-2017

Sinds 1 januari 2017 is het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. De grootste verandering is de aanpassing van de grenswaarde en het wijzigen van de risicoklasse. De belangrijkste punten voor de volgende risicoklassen zijn:
Risicoklasse 1:

 • Het laten verwijderen van deze asbesthoudende materialen valt niet meer onder de certificeringsregeling.
 • Het werk moet worden gemeld bij de Arbeidsinspectie.
 • Doeltreffende voorlichting aan de werknemers die het asbest laten verwijderen is verplicht.
 • Deco-unit is niet noodzakelijk.
 • Het werkgebied moet afgezet/gemarkeerd worden.
 • Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, moet de best bestaande technieken toepassen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen te zijn vastgelegd in een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 • Na afloop van de verwijdering moet u een visuele inspectie laten uitvoeren door een deskundig persoon.

Risicoklasse 2:

 • Het laten verwijderen van deze asbesthoudende materialen valt wel onder de certificeringsregeling.
 • Het is verplicht een asbestinventarisatie uit te voeren met risicoklasse indeling van het asbest.
 • De asbestinventarisatierapportage moet op de projectlocatie aanwezig zijn.
 • Het is verplicht een werkplan op te stellen.
 • In het werkplan dienen doeltreffende maatregelen te zijn opgenomen ter bescherming van de werknemers tegen blootstelling aan asbest (gebruik adembescherming, containment, etc).
 • Uitvoering werk onder voortdurend toezicht van een werknemer in bezit van het certificaat DTA (SC-510).
 • De werknemers die het asbest laten verwijderen moeten in het bezit zijn van het certificaat Deskundig
  Asbestverwijderaar (DAV).
 • Deco-unit noodzakelijk.
 • Adembescherming met volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht is verplicht.
 • Er moet een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, worden uitgevoerd.

Risicoklasse 2A:

 • Idem aan risicoklasse 2 met als aanvulling.
 • Verzwaarde eindmeting middels lucht- en kleefmonsters (SEM).

 

Wettelijk toepassingsgebied

In de Arbeidsomstandighedenregeling in Bijlage XIIIb staan verschillende eisen voor het laten verwijderen van asbest. Om te voorkomen dat ongewilde situaties of gebreken bij de uitvoering ontstaan, stelt het asbestverwijderingsbedrijf een keuringsplan op. In dit keuringsplan staan o.a. de voortdurende bewaking en registratie van de prestaties van de uitrusting en de persoonlijke hygiëne van de betrokken werknemers. Als tijdens het laten verwijderen van asbest in het werkgebied sprake is van verwijdering van niet-hechtgebonden materiaal in containment, is het asbestverwijderingsbedrijf verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen toe te passen. Deze beschermingsmiddelen moeten, afhankelijk van de asbestconcentratie en de beschermingsfactor, voldoende bescherming bieden. Het betreft in dat geval verwijdering van hechtgebonden asbest. In zo’n situatie moeten dan ademhalingsmiddelen met afhankelijke luchttoevoer worden gebruikt. Het laten verwijderen van asbest moet gedeeltelijk in een containment worden uitgevoerd waarbij het continu meten van de onderdruk verplicht is, om het wettelijk vastgelegd niveau van 20 pascal onderdruk in stand te houden. Al het te gebruiken materiaal moet kwalitatief voldoen aan de eis van goed en veilig werk en moet in goede staat verkeren.

Neem voor meer informatie over het verwijderen van asbest vrijblijvend contact met ons op.

Contactgegevens

Robin Stam
Projectleider asbest

Deze site maakt gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten