Asbest - Wonen

Asbest

Asbest is levensgevaarlijk als asbestvezels vrijkomen en deze worden ingeademd. Het lichaam kan de vezels namelijk niet afbreken. Het is daarom belangrijk om te weten waar asbest in de woning aanwezig is, wat de staat is van de asbesttoepassingen en welke risico’s het asbest met zich meebrengt. Dat is de reden waarom wij deze asbestinventarisaties in woningen uitvoeren.

De toepassingen van asbest bestaan al lang. In Nederland is asbest toegepast tot aan 1993. Vanwege de vele positieve eigenschappen was asbest een geliefd materiaal in gebouwen en woningen. Asbest is erg sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Als gekeken wordt naar de toepassingen van asbest kan onder meer gekeken worden naar:

 • Asbestcement, als bouwstof voor dakbedekking (denk hierbij aan golfplaten en dakleien), rioleringsbuizen, schoorsteenkanalen, bloembakken, rechauds, etcetera. Wanneer dit de toepassing is, zitten de vezels vaak vast en komen ze alleen vrij wanneer het materiaal beschadigd raakt.
 • Spuitasbest, als isolerend en brandwerend afwerkmiddel.
 • Asbestkoord, in kachels en ketels als afdichting.
 • Vloerbedekking.

Bij een asbestinventarisatie registreren wij exact waar asbestverdachte situaties in de woning voorkomen. Daarnaast nemen wij monsters van het asbesthoudend materiaal. De situaties waar asbesthoudende materialen voorkomen, worden uitvoerig beschreven en accuraat vastgelegd. Dit gebeurt efficiënt met de Alphaplan asbestinventarisatie app.

SCi-548 Validatiemeting

De SCi-548 is gericht op het uitvoeren van metingen voor het bepalen van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht tijdens specifieke verwijderingshandelingen aan asbesthoudende materialen zoals dit is beschreven in het asbestinventarisatierapport van het betreffende project.

Het uitgangspunt hierbij is dat wordt aangenomen dat gelijksoortige handelingen aan asbesthoudende materialen leiden tot een vergelijkbare emissie van asbestvezels. Bijvoorbeeld bij een flat met vergelijkbare asbesthoudende materialen per te saneren ruimte of verschillende lokalen in een school waarvoor per situatie een asbestinventarisatierapport wordt opgesteld.

Elke asbestsanering wordt voorafgegaan door een asbestinventarisatie die door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf wordt uitgevoerd. Alphaplan is een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau en in het bezit van het procescertificaat asbestinventarisatie. Een asbestinventarisatie resulteert in een asbestinventarisatierapport met daarin, voor de onderscheiden combinaties van saneringshandeling en asbesthoudend materiaal, een met behulp van SMA-rt bepaalde (bestaande) risicoklasse.

Risico- en blootstellingsmeting (NEN 2991)

De Nederlandse norm NEN 2991 is een norm die opgesteld is om een handvat te bieden in situaties waarin asbest aanwezig is in een woning/gebouw, op een industriële plaats of in een maritieme omgeving. Deze norm bepaalt hoe blootstellingsrisico's moeten worden gemeten.

Een NEN 2991 onderzoek is een besmettingsonderzoek dat Alphaplan uitvoert als bijvoorbeeld tijdens een renovatie asbesthoudend materiaal wordt beschadigd. Het doel van dit onderzoek is aan te tonen of er een blootstelling is geweest aan asbesthoudend materiaal, dat een gezondheidsrisico met zich mee kan brengen.

Een NEN 2991 onderzoek voeren wij alleen uit als woningen nog in gebruik of toegankelijk zijn. De aanleiding voor een dergelijk onderzoek is meestal dat het vermoeden bestaat dat sprake is van een risicovolle (vaak niet-hechtgebonden) asbesttoepassing in een woning of na een brand of na constatering van beschadiging. Met een NEN 2991 onderzoek worden zowel het directe risico (met luchtmetingen) als het mogelijke risico dat neergeslagen asbeststof weer in de lucht komt bepaald (met stofmonsters).

De metingen die worden gedaan, bestaan uit:

1.   Luchtmonsters met goud bedampte filters voor het bepalen van de luchtkwaliteit (actueel risico).

2.   Stofmonsters voor het bepalen van de aanwezigheid van asbestvezels in stof (potentieel risico). De analyses voeren wij uit door middel van Scanning Elektronenmicroscopie SEM) om                      daadwerkelijk en exact te kunnen zeggen of asbestvezels worden aangetroffen (kwaliteit) en in welke mate (kwantiteit).

Op basis van de analyse-uitslagen kunnen wij het advies indelen in: saneren (asbestverwijdering), veiligstelling of beheersen.

Na een NEN 2991 meting stellen wij in ieder geval een beheersplan op met een periodiek monitoringsplan, herbeoordeling van de asbestsituatie en evaluatie.

Projectmanagement

De projectleiders van Alphaplan organiseren en coördineren het gehele bouwproces in opdracht van de opdrachtgever. Zij acteren namens de opdrachtgever en zijn de schakel tussen de opdrachtgever, alle benodigde partijen en eventuele interne projectgroepen. Dit doen zij door het opstellen van een startdocument waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt voor het te doorlopen proces. De projectmanager verdeelt het proces in fasen. Elke fase wordt afgesloten met een fasedocument waardoor het proces beheersbaar blijft en op cruciale momenten de juiste informatie voor het nemen van strategische beslissingen voor de opdrachtgever beschikbaar is.

De projectleiders selecteren en contracteren op professionele wijze de adviseurs en aannemers en optimaliseren de totale prijs- / kwaliteitverhouding van het complete product voor de opdrachtgever. De projectleiders hebben naast hun projectmanagementvaardigheden brede (technische) kennis die uiteenloopt van vastgoedmanagement tot bouwtechniek. Met deze kennis en daarnaast een pragmatische aanpak, begeleiden wij u door het bouwproces.

Trainingen

Onze medewerkers zijn specialisten op het gebied van de diensten die wij aanbieden. Om kennis op te doen over die diensten hebben zij hiervoor een cursus, training of opleiding gevolgd. Daarnaast hebben onze specialisten een schat aan praktijkervaring.  Die kennis en ervaring willen wij graag met u delen. Onze trainingen zijn niet bedoeld om u specialist te maken. Ze zijn bijvoorbeeld bedoeld om uw geheugen op te frissen en uw kennis te verbreden. Bijvoorbeeld om de complexe regelgeving over asbest te verduidelijken.
Als u interesse heeft in een van onze asbesttrainingen, nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Wij kunnen u dan meer vertellen over de inhoud van de training, inzage geven in het lesmateriaal en uw vragen beantwoorden. Voor u is het dan makkelijker beoordelen of de training interessant is voor uw medewerkers.
Wij kunnen de trainingen geven voor een aantal van uw medewerkers. Wij kunnen de training dan exact laten aansluiten op uw kenniswens.

Wij geven de volgende asbesttrainingen:

Asbest herkennen
Tijdens deze interactieve training leren wij u meer over het herkennen, de toepassingen en de risico's van asbest.

Programma
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde:

 • Wat weet u al van asbest?
 • Wat moet u weten over asbest?
 • Asbest wet- en regelgeving.
 • Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)
 • Asbest herkennen.
 • Waar kunt u asbest tegenkomen?
 • Werken met inventarisatierapporten.
 • Casus.
 • Bespreken casus.
 • Afsluiting en vragen.

Cursusmateriaal
De deelnemers van deze training krijgen een map met een hand-out van de presentatie en de benodigde documenten om de opdrachten mee uit te voeren.

Doelgroep
Deze training is zinvol voor iedereen die te maken heeft met renovatie- en sloopwerkzaamheden en de kennis over asbest wil vergroten.

Kosten
De kosten voor deze training bedragen € 195,= p.p., exclusief btw.

U kunt een aanvraag doen om deze cursus incompany bij u te laten verzorgen. Minimaal 15 personen.

Wilt u meer informatie over asbesttrainingen ontvangen, neemt u dan contact op met Robin Stam:

Robin Stam

Robin Stam (projectleider asbest) rstam@alphaplan.nl

 

 

 

 

Asbestinventarisatie

Asbest is een onderwerp dat regelmatig in het nieuws is. Sinds 1994 is het gebruik van asbesthoudende (bouw) materialen niet meer toegestaan, omdat we inmiddels weten dat asbest gevaarlijk en dodelijk kan zijn. De overheid stelt verplicht dat bij het verbouwen of slopen van gebouwen / woningen ouder dan 1994, een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd. Dit is nodig om het soort, de schadelijkheid en de hoeveelheid van asbest in het gebouw / woning in kaart te brengen. Alphaplan is een proces gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Hiermee bieden wij een compleet dienstenpakket bij uw verbouw-, sloop- of beheerplannen aan.

Asbest in kaart brengen
Alphaplan is in het bezit van een proces-certificaat asbestinventarisatie conform de richtlijnen van Ascert (Stichting Certificatie Asbest).

Een asbestinventarisatie bestaat globaal uit de onderdelen:

Deskresearch
Het bestuderen van de tekeningen, het bestek en de onderhoudsgeschiedenis en dergelijke van het te inventariseren pand om voorafgaand aan de asbestinventarisatie een goed beeld te krijgen van de mogelijke asbestbronnen.

Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)
Het LAVS is een webapplicatie die administratief de hele asbestverwijderingsketen van opdracht tot en met de stortplaats ondersteunt.

De basisgegevens invoeren in het LAVS. Meer informatie over LAVS

Onderzoek op locatie
Vervolgens onderzoekt één van onze Deskundig Inventariseerders Asbest (DIA) het gehele gebouw op de aanwezigheid van asbest. Wanneer de DIA asbestverdacht materiaal vindt, wordt hiervan een monster genomen. Een geaccrediteerd laboratorium onderzoekt dit monster vervolgens op de aanwezigheid van asbest.
Alphaplan heeft 12 Deskundig Inventariseerders Asbest en 5 Deskundig Toezichthouders Asbest in dienst.

Rapportage
De asbestinventarisatie resulteert uiteindelijk in een asbestinventarisatierapport waarin al onze bevindingen staan. Dit asbestinventarisatierapport kunt u gebruiken voor de vergunningsaanvraag of sloopmelding.

U kunt een asbestinventarisatie ook laten uitvoeren als u geen verbouw- of sloopplannen heeft, maar alleen wilt weten of uw pand een veilige omgeving is om in te wonen of te werken. In dat laatste geval voeren wij eerst een asbestinventarisatie voor u uit en geven wij advies over hoe u kunt omgaan met het asbest dat wij eventueel vinden.

Wilt u meer informatie over asbestinventarisatie, neem dan contact op met Robin Stam (projectleider asbest). Klik op onderstaande button.

Meer informatie

Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Bent u eigenaar van vastgoed en is dit voor 1994 gebouwd? Dan kan er asbest aanwezig zijn. Wilt u uw vastgoed renoveren of slopen dan bent u verplicht om vooraf een asbestinventarisatie uit te (laten) voeren door een gecertificeerd bedrijf.

Als er asbest aanwezig is, bent u er als vastgoedeigenaar verantwoordelijk voor dat dit op een juiste wijze wordt verwijderd en afgevoerd. De gegevens moeten in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) komen te staan.

Wat is het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)?
Het LAVS is een webapplicatie die administratief de hele asbestverwijderingsketen van opdracht tot en met de stortplaats ondersteunt.

Door het werken met het LAVS worden gegevens met betrekking tot asbest in objecten (adressen) aan elkaar gekoppeld. Op deze manier kan door de overheid worden gevolgd wat wordt geïnventariseerd, gesaneerd en gestort.

Het LAVS is voor de volgende doelgroepen bedoeld:

 • Gebouweigenaren
 • Inventariseerders.
 • Asbestverwijderaars.
 • Laboratoria.
 • Toezichthouders (overheid).

Verplichtstelling LAVS
De betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens over de lopende projecten.

Sinds 1 maart 2017 is het voor asbestinventaristiebureaus en asbestverwijderingsbedrijven verplicht het LAVS te gebruiken.

Wat doet Alphaplan voor u?
Alphaplan was voor de verplichting al geruime tijd aangemeld voor het LAVS. Dit betekent dat wij de gegevens uit onze inventarisatierapporten kunnen verwerken in het LAVS.

Voor u als opdrachtgever brengt het LAVS het nodige werk met zich mee. Alphaplan kan u hierin ontzorgen. U kunt ons hiervoor in het LAVS aanwijzen als coördinator. Wij kunnen dan behalve onze gegevens invoeren ook opdrachten voor u verstrekken voor bijvoorbeeld vervolgonderzoek of saneringen.

Wat voor voordelen heeft LAVS voor woningcorporaties?
Het LAVS geeft een duidelijk overzicht van lopende projecten.

 • Corporaties kunnen in het systeem per woning zien wat in het verleden in die woning aan asbestinventarisatie en -verwijdering is gebeurd.
 • Het systeem zorgt voor goede dossiervorming.
 • Alleen gecertificeerde bedrijven zijn (verplicht) opgenomen in de database.
 • Wetten en regels worden beter nageleefd.

Wilt u zorgeloos met het LAVS aan de slag? Neem dan contact op met Robin Stam:

Robin Stam

Robin Stam (projectleider asbest) rtstam@alphaplan.nl

 

 

Directievoering en toezicht

Directievoering

Tijdens de uitvoering is de rol van directievoerder, als vertegenwoordiger van de opdrachtgever, een zeer belangrijke rol.

De directievoerder van Alphaplan verzorgt de bouwvergaderingen en alle benodigde procedures om het project beheersbaar te houden in tijd, kwaliteit, geld, organisatie en informatievoorziening. Bij de realisatie houdt de directievoerder nauwgezet voor u in de gaten of de verschillende contracten worden nagekomen, zowel tijdens de uitvoering als ook in de nazorgfase en bij de contractuele afhandeling van het project.

De werkzaamheden starten altijd met bestudering van de contractstukken. Zijn deze compleet? Zijn er nog zaken die tussen wal en schip kunnen vallen? Kloppen de details? Door middel van de risicoanalyse benoemen we de vragen, de risico's en mogelijke oplossingen. Dit wordt met u kortgesloten en eventueel worden herstelwerkzaamheden getroffen.

De werkzaamheden die deel uitmaken van het takenpakket van de directievoerder zijn het houden en voorzitten van de bouwvergaderingen, overleg voeren met de opdrachtgever, het bewaken van de kwaliteit (dit in samenspraak met toezicht), het bewaken van de planning en de kosten (controle meer- en minderwerk, controle termijnstaten) het verzorgen van de oplevering, verzorgen van revisietekeningen en garantiecertificaten etc.

Wij voeren directie voor tal van onderdelen zoals bij:

 • Bestaande bouw (groot onderhoud, renovatie, restauratie, herbestemming van panden).
 • Nieuwbouw.
 • Sloop- en saneringsprojecten.
 • Herstructureringsprojecten.
 • Bouwrijp maken.

Dit in vrijwel alle sectoren van de bouw.

Toezicht

Niet alleen bij de ontwikkeling van vastgoed draait het om het beheersen van risico's, maar ook bij de sloop en sanering van vastgoed. Naast een inventarisatie van de aanwezige gegevens en een inspectie ter plaatse coördineren wij ook de eventuele risico-inventarisatie van een asbestonderzoek (conform SC-530) en van een verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740).

 • Wat kunnen wij nog meer voor u betekenen bij een sloop- en saneringsproject?
 • Het vervaardigen van de sloopplannen.
 • Het maken van bestek en tekeningen.
 • Het aanvragen van de benodigde vergunningen.
 • Het verzorgen van de werkzaamheden voor het afsluiten en eventueel omleggen van kabels en leidingen.
 • Het verzorgen van de aanbesteding.
 • Het begeleiden van de uitvoering (van directievoering en toezicht tot en met de oplevering van een bouwrijp terrein).

Onze toezichthouders die toezicht houden bij asbestsaneringen zijn in het bezit van en SC-510 certificaat (Deskundig Toezichthouder Asbest | DIA). Zij controleren of de sloopaannemer het werk volgens het goedgekeurde sloopplan uitvoert. Daarnaast coördineren zij het afkoppelen van nutsvoorzieningen, bewaken de veiligheidsaspecten voor de werknemers op de bouw, maar ook voor de omwonenden (bijvoorbeeld bij stof- en geluidoverlast).

Asbestinventarisatie | Pure Crocidoliet

Deze site maakt gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten