Woningen die gesloopt worden

Sloop

Amoveren: Meer dan alleen slopen

De tijd dat amoveren enkel betekende dat een woning of complex werd gesloopt, ligt ver achter ons. Door de complexe regelgeving, onze dichtbevolkte omgeving en mondige burgers kunnen veel uitdagingen ontstaan bij het amoveren van vastgoed.

Elke woning en elk complex doorloopt een unieke levenscyclus. Om verschillende redenen kan de eindfase van een woning of complex eerder of later optreden. In zulke gevallen is amoveren een optie. Als eigenaar van onroerend goed krijg je hier vroeg of laat mee te maken. Een goede beheerder anticipeert op deze situaties, heeft overzicht over de problematiek en treedt op als regisseur.

Voor een goed georganiseerd en begeleid amoveerproces is veel kennis en inzicht vereist. Laat ons het amoveerproces leiden en je bent verzekerd van een zorgeloos traject.

SCi-548 Validatiemeting

De SCi-548 is gericht op het uitvoeren van metingen voor het bepalen van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht tijdens specifieke verwijderingshandelingen aan asbesthoudende materialen zoals dit is beschreven in het asbestinventarisatierapport van het betreffende project.

Het uitgangspunt hierbij is dat wordt aangenomen dat gelijksoortige handelingen aan asbesthoudende materialen leiden tot een vergelijkbare emissie van asbestvezels. Bijvoorbeeld bij een flat met vergelijkbare asbesthoudende materialen per te saneren ruimte of verschillende lokalen in een school waarvoor per situatie een asbestinventarisatierapport wordt opgesteld.

Elke asbestsanering wordt voorafgegaan door een asbestinventarisatie die door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf wordt uitgevoerd. Alphaplan is een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau en in het bezit van het procescertificaat asbestinventarisatie. Een asbestinventarisatie resulteert in een asbestinventarisatierapport met daarin, voor de onderscheiden combinaties van saneringshandeling en asbesthoudend materiaal, een met behulp van SMA-rt bepaalde (bestaande) risicoklasse.

Risico- en blootstellingsmeting (NEN 2991)

De Nederlandse norm NEN 2991 is een norm die opgesteld is om een handvat te bieden in situaties waarin asbest aanwezig is in een woning/gebouw, op een industriële plaats of in een maritieme omgeving. Deze norm bepaalt hoe blootstellingsrisico's moeten worden gemeten.

Een NEN 2991 onderzoek is een besmettingsonderzoek dat Alphaplan uitvoert als bijvoorbeeld tijdens een renovatie asbesthoudend materiaal wordt beschadigd. Het doel van dit onderzoek is aan te tonen of er een blootstelling is geweest aan asbesthoudend materiaal, dat een gezondheidsrisico met zich mee kan brengen.

Een NEN 2991 onderzoek voeren wij alleen uit als woningen nog in gebruik of toegankelijk zijn. De aanleiding voor een dergelijk onderzoek is meestal dat het vermoeden bestaat dat sprake is van een risicovolle (vaak niet-hechtgebonden) asbesttoepassing in een woning of na een brand of na constatering van beschadiging. Met een NEN 2991 onderzoek worden zowel het directe risico (met luchtmetingen) als het mogelijke risico dat neergeslagen asbeststof weer in de lucht komt bepaald (met stofmonsters).

De metingen die worden gedaan, bestaan uit:

1.   Luchtmonsters met goud bedampte filters voor het bepalen van de luchtkwaliteit (actueel risico).

2.   Stofmonsters voor het bepalen van de aanwezigheid van asbestvezels in stof (potentieel risico). De analyses voeren wij uit door middel van Scanning Elektronenmicroscopie SEM) om                      daadwerkelijk en exact te kunnen zeggen of asbestvezels worden aangetroffen (kwaliteit) en in welke mate (kwantiteit).

Op basis van de analyse-uitslagen kunnen wij het advies indelen in: saneren (asbestverwijdering), veiligstelling of beheersen.

Na een NEN 2991 meting stellen wij in ieder geval een beheersplan op met een periodiek monitoringsplan, herbeoordeling van de asbestsituatie en evaluatie.

Projectmanagement

Bij de ontwikkeling van vastgoed draait alles om het beheersen van de risico's. Zo ook bij sloop en sanering van vastgoed. Door onze pragmatische kijk op projectmanagement is de stap naar projectmanagement bij sloop- en saneringsprojecten snel gemaakt.
Naast een inventarisatie van de aanwezige gegevens en een inspectie ter plaatse coördineren we ook de eventuele risico-inventarisatie van een asbestonderzoek (conform SC-530) en van een verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740).

Vervolgens verrichten we devolgende werkzaamheden:

 • Het vervaardigen van de sloopplannen.
 • Het maken van bestek en tekeningen.
 • Het aanvragen van de benodigde vergunningen.
 • Het verzorgen van de werkzaamheden voor het afsluiten en eventueel omleggen van kabels en leidingen.
 • Het verzorgen van de aanbesteding. De begeleiding van de uitvoering van directievoering en toezicht tot en met de oplevering van een bouwrijp terrein.

Onze sloopadviseurs (die ook gecertificeerd Deskundig Toezichthouder Asbestsanering SC-510 zijn) kunnen u bij elke sloop en sanering met raad en daad bijstaan.

Directievoering

Bij de ontwikkeling van vastgoed draait alles om het beheersen van de risico's. Zo ook bij sloop en sanering van vastgoed. Door onze pragmatische kijk op projectmanagement is de stap naar projectmanagement bij sloop- en saneringsprojecten snel gemaakt.
Naast een inventarisatie van de aanwezige gegevens en een inspectie ter plaatse coördineren we ook de eventuele risico-inventarisatie van een asbestonderzoek (conform SC 530) en van een verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740).

Vervolgens verrichten we de werkzaamheden:

 • Het vervaardigen van de sloopplannen.
 • Het maken van bestek en tekeningen.
 • Het aanvragen van de benodigde vergunningen.
 • Het verzorgen van de werkzaamheden voor het afsluiten en eventueel omleggen van kabels en leidingen.
 • Het verzorgen van de aanbesteding. De begeleiding van de uitvoering van directievoering en toezicht tot en met de oplevering van een bouwrijp terrein.

Onze sloopadviseurs (die Deskundig Toezichthouder Asbestsanering SC-510 zijn) kunnen u bij elke sloop en sanering met raad en daad bijstaan.

 

Trainingen

Onze medewerkers zijn specialisten op het gebied van de diensten die wij aanbieden. Om kennis op te doen over die diensten hebben zij hiervoor een cursus, training of opleiding gevolgd. Daarnaast hebben onze specialisten een schat aan praktijkervaring.  Die kennis en ervaring willen wij graag met u delen. Onze trainingen zijn niet bedoeld om u specialist te maken. Ze zijn bijvoorbeeld bedoeld om uw geheugen op te frissen en uw kennis te verbreden. Bijvoorbeeld om de complexe regelgeving over asbest te verduidelijken.
Als u interesse heeft in een van onze asbesttrainingen, nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Wij kunnen u dan meer vertellen over de inhoud van de training, inzage geven in het lesmateriaal en uw vragen beantwoorden. Voor u is het dan makkelijker beoordelen of de training interessant is voor uw medewerkers.
Wij kunnen de trainingen geven voor een aantal van uw medewerkers. Wij kunnen de training dan exact laten aansluiten op uw kenniswens.

Wij geven de volgende asbesttrainingen:

Asbest herkennen
Tijdens deze interactieve training leren wij u meer over het herkennen, de toepassingen en de risico's van asbest.

Programma
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde:

 • Wat weet u al van asbest?
 • Wat moet u weten over asbest?
 • Asbest wet- en regelgeving.
 • Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)
 • Asbest herkennen.
 • Waar kunt u asbest tegenkomen?
 • Werken met inventarisatierapporten.
 • Casus.
 • Bespreken casus.
 • Afsluiting en vragen.

Cursusmateriaal
De deelnemers van deze training krijgen een map met een hand-out van de presentatie en de benodigde documenten om de opdrachten mee uit te voeren.

Doelgroep
Deze training is zinvol voor iedereen die te maken heeft met renovatie- en sloopwerkzaamheden en de kennis over asbest wil vergroten.

Kosten
De kosten voor deze training bedragen € 195,= p.p., exclusief btw.

U kunt een aanvraag doen om deze cursus incompany bij u te laten verzorgen. Minimaal 15 personen.

Wilt u meer informatie over asbesttrainingen ontvangen, neemt u dan contact op met Robin Stam:

Robin Stam

Robin Stam (projectleider asbest) rstam@alphaplan.nl

 

 

 

 

Afvalscheiding- en recycling

Op sloopprojecten wordt steenachtig materiaal in veel gevallen direct als granulaat (materiaal in korrelvorm) afgevoerd. In veel gevallen wordt hout ook apart gelegd voor verdere verwerking in de houtrecycling. De rest wordt als sloopafval afgevoerd.

Sloopafval werd vroeger, net als bouwafval, gestort. Tegenwoordig wordt bouw- en sloopafval naar een mechanische scheidingsinstallatie gebracht. Hier worden grote voorwerpen (bijvoorbeeld grote houten balken, rioleringsbuizen, cv's etc.) op een sorteervloer uit het bouw- en sloopafval gehaald. Daarna wordt het bouw- en sloopafval verder vermalen. Vervolgens worden eventuele vervuilingen nog uit het bouw- en sloopafval gehaald.

Uiteindelijk blijven verschillende delen afval over die mogelijk als product kunnen worden afgezet. Steengranulaat is hier een voorbeeld van. Het meeste granulaat vindt afzet als funderingsmateriaal in bouwwerkzaamheden (gebouwen, wegen e.d.). Een klein gedeelte vindt ook afzet in de asfaltindustrie en als toeslagstof in de betonindustrie.

Planning

De complexiteit van sloopprojecten is behoorlijk toegenomen. Als er vertraging in de planning ontstaat, kan dit grote gevolgen hebben voor de realisatie van een project. Het is dus van groot belang dat de planning goed wordt bewaakt, zodat alle werkzaamheden in de juiste volgorde worden uitgevoerd.

Een sloopproces kan bijvoorbeeld nooit starten als niet eerst een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden. Is asbest aanwezig? Dan moet een asbestsaneringsbedrijf dat eerst verwijderen. Hiermee moet dus vooraf in de planning rekening worden gehouden. Wij zijn als bedrijf gecertificeerd volgens het procescertificaat asbestinventarisaties.

Bij het opstellen van een planning voor een sloopproject komt nog veel meer kijken. Allerlei wetten en procedures moeten in acht worden genomen. Bijvoorbeeld de nieuwe Wet Natuurbescherming. Vragen die betrekking op deze wet hebben zijn bijvoorbeeld: Hebben we bij het sloopproject te maken met beschermde vogelsoorten? Zijn er vleermuizen in het te slopen pand aanwezig? Moeten we een kapvergunning aanvragen? Etc.

Daarnaast speelt ook het afsluiten van nutsvoorzieningen (Elektra, gas, water, riolering etc.) een belangrijke rol. Dit moet goed in kaart worden gebracht. Gaat er iets mis, dan heeft dit direct gevolgen voor de planning en uiteindelijk ook voor de realisatie van een project.

Wij hebben adviseurs die de genoemde specialistische kennis van procedures, wetten en ruime ervaring met verschillende sloopprojecten hebben. Wij kunnen een sloopproject volledig begeleiden en advies geven over specifieke fasen van het sloopproces.

Vergunningsaanvragen

De gehele bouwregelgeving is voor bouwend Nederland een niet (meer) weg te denken onderdeel. Of het nu gaat om het ontwerp als groter geheel of de specifieke toetsing van de brandveiligheid of het gaat om woningbouw of om bijvoorbeeld een ziekenhuis. Overal speelt de regelgeving een belangrijke rol.
De bouwregelgeving is constant in ontwikkeling.

Door onze integrale kennis op het gebied van bouwtechniek en -regelgeving kunnen we in een vroegtijdig stadium zorgen voor een efficiënt verloop van zowel het voorbereiding- als uitvoeringsproces.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving in werking gegaan.
Dit betekent onder andere dat de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn opgenomen in een geïntegreerde vergunning, nl. de omgevingsvergunning.

Dat zijn onder andere:

 • Milieuvergunningen.
 • Bouwvergunningen.
 • Sloopvergunningen.
 • Gebruiksvergunning.
 • Reclamevergunning.
 • Ontheffingsaanvragen.
 • Inritvergunningen.

Omgevingsvergunning bouwactiviteit
De aanvraag voor het onderdeel bouwen is op zich een vak apart. We kijken hierbij naar de volgende punten:

 • Gebouw indelen in gebruiksfuncties.
 • Vaststellen van de bezettingsgraden.
 • Gebruik- en verblijfsoppervlakten.
 • Bouwfysische aspecten belichten.
 • Brandveiligheid en brandpreventie.
 • Toetsen van het ontwerp inclusief.

Bovengenoemde punten gaan alleen over de zaken die benodigd zijn in het kader van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), maar wij kunnen alle onderdelen die van belang zijn voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning verzorgen.

Omgevingsvergunning bedrijf
Wanneer iemand een bedrijf wil oprichten of veranderen, is vaak de Wet Milieubeheer van toepassing. In deze wet is bepaald wanneer een bedrijf een omgevingsvergunning met het onderdeel milieu nodig heeft of wanneer algemene regels gelden. Per situatie moet worden beoordeeld of sprake is van een vergunning- dan wel een meldingsplicht.
Wij kunnen beoordelen of u een vergunning nodig heeft en de aanvraag met bijbehorende vergunningstekeningen voor u verzorgen.

Omgevingsvergunning in gebruik nemen gebouw
Een omgevingsvergunning is nodig voor brandveilig gebruik bij het gebruik van gebouwen die nachtverblijf bieden aan meer dan 10 personen of dagverblijf bieden aan meer 10 dan personen jonger dan 12 jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, kinderdagverblijven, of basisscholen hotels.

Onderwerpen die van rol kunnen spelen, zijn naast de bereikbaarheid van het gebouw voor brandweervoertuigen en de beschikbaarheid een bluswater ook de aanwezigheid van brand- en ontruimingsinstallaties, rook- en warmteafvoervoorzieningen, de aanwezigheid van kleine blusmiddelen, de maximale bezetting en de inrichting van het gebouw.

Ontheffingsaanvragen
Een ontheffing van een voorschrift is vrijwel alleen mogelijk bij de verbouwing van een bouwwerk. Volgens de Woningwet zijn de nieuwbouwvoorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving van toepassing op al het bouwen; dus ook op een te verbouwen gedeelte van een bouwwerk. Het bestaande gedeelte moet voldoen aan de voorschriften die het Besluit bouwwerken leefomgeving geeft voor bestaande bouwwerken. Het is mogelijk dat het te verbouwen gedeelte in redelijkheid niet aan bepaalde nieuwbouwvoorschriften kan voldoen, omdat dan bijvoorbeeld extra aanpassingen aan het bestaande gedeelte uitgevoerd dienen te worden. In dergelijke gevallen kunnen wij ontheffing van de nieuwbouwvoorschriften aanvragen.

Uitritvergunning
Met een in- / uitritvergunning geeft de gemeente toestemming om een bestaande in- / uitrit te wijzigen dan wel een nieuwe in- / uitrit naar de openbare weg te aan leggen. Iedere eigenaar of zakelijk gerechtigde van een perceel kan een vergunning aanvragen. In de aanvraag en nut moet noodzaak van de in- / uitrit nader worden toegelicht.

Omgevingsvergunning voor reclame
Voor het reclame maken op een pand, bijvoorbeeld met een reclamebord of lichtbak, is meestal een omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame nodig. Deze vergunning vraag je aan bij de gemeente. Voor grote, vrijstaande reclame objecten is een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Als het gebouw een monument is, beoordeelt ook de monumentencommissie de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor slopen
Wat vroeger de sloopvergunning was, is tegenwoordig de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Afhankelijk van het plan, moet een omgevingsvergunning voor één of meer activiteiten worden aangevraagd, of de activiteit moet worden gemeld wanneer het plan is een bouwwerk, standplaats of woning (gedeeltelijk) te slopen.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

 • De hoeveelheid sloopafval 10 m3 of meer bedraagt.
 • Het slopen wordt uitgevoerd in een 'beschermd stads- of dorpsgezicht'.
 • Het te slopen object een monument is.
 • Het slopen ook het verwijderen van asbest betreft.
Berekeningen

 

Naast het maken van bouwkundige tekeningen en het doen van bouwkundige keuringen en woningopnames is het van belang om goede berekeningen volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) te maken als aanvullende informatie voor uw bouwaanvraag.

EPC-berekening
De afkorting EPC staat voor ‘Energie Prestatie Coëfficiënt'. Het is een cijfer dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager de EPC is voor een woning, hoe minder energie de woning nodig heeft om verwarmd te worden.
In de EPN, de ‘Energie Prestatie Norm', is vastgelegd hoe we de energiezuinigheid van een gebouw in Nederland moeten berekenen. De uitkomst van die berekening is de EPC, die vanaf 2015 minimaal 0,4 voor woningen moet zijn.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) vastgelegd aan de hand van drie eisen:

1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;

2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;

3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Meer informatie over de huidige eis

EP-berekening
Vanaf 1 januari 2008 moet ieder gebouw in de woning- en utiliteitsbouw voorzien worden van een energieprestatiecertificaat bij bouw, verkoop of verhuur. Het bijbehorende energielabel moet bij bouw, verkoop of verhuur overlegd worden. Alphaplan heeft meerdere adviseurs in dienst die zijn gecertificeerd om labels te mogen afgeven. Als bureau hebben we conform BRL 9500 een procescertificering voor energielabeling en EP-maatwerkadviezen. Als u een stap verder wilt en actief opzoek wilt naar besparingsmogelijkheden dan is een maatwerkadvies een goede optie.

Ventilatieberekening
Voor een prettig binnenklimaat is het belangrijk dat voldoende wordt geventileerd en dat een betrouwbare ventilatieberekening is uitgevoerd. Voor het bepalen van de ventilatiecapaciteit rekenen we conform de vigerende eisen die opgenomen zijn in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Aan de hand van de ventilatieberekening kunnen we een roosterselectie uitvoeren. De afmetingen van de roosters bepalen we aan de hand van de plattegronden. De roosterselectie vindt plaats op basis van de benodigde ventilatiecapaciteit.

Daglichtberekening
Om te controleren of voldaan wordt aan de eisen die gesteld zijn aan de daglichttoetreding toetsen we het daglichtplan. Dit doen we volgens de eisen die in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn opgenomen. We kunnen op basis van bouwaanvraagtekeningen beoordelen of de aangegeven daglichtopeningen voldoende zijn en/of aanpassingen in het ontwerp nodig zijn.

Oppervlaktebepaling
Bij elke reguliere bouwaanvraag is een oppervlakteberekening nodig. Het gaat dan om de verhouding bruto vloeroppervlak, gebruiksoppervlak en verblijfsgebieden. Deze berekeningen worden gemaakt volgens de NEN 2580. In deze norm staat omschreven hoe we de berekeningen dienen uit te voeren. Andere oppervlaktes kunnen zijn: verhuurbaar oppervlak, netto vloeroppervlak, gebruiksoppervlak van compartimenten en inhoud van gebouwen. Voor elk gebouw kunnen wij de specifieke oppervlaktes in kaart brengen.

Bestekken

Naast het maken van bouwkundige tekeningen, het laten maken van Bouwbesluitberekeningen als aanvullende informatie voor uw bouwaanvraag, het doen van bouwkundige keuringen en woningopnames is een goed bestek een belangrijk onderdeel van uw contract met de aannemer.

De afdeling projectvoorbereiding kan voor u naast renovatie- en groot onderhoudsrapporten ook STABU-bestekken schrijven.

STABU bestek
Het bestek is een vrijwel complete, zeer gedetailleerde technische uitwerking van het ontwerp. Het dient als basis voor de uitvoering, voor de aannemersofferte en het aanneemcontract.
Het bestek en de bestektekeningen vormen samen een complete, exacte, gedetailleerde en eenduidige beschrijving van het uit te voeren bouwwerk in materialen, producten, toepassingen, verwerkingen, hoeveelheden en afmetingen. Ook de wijze van aanbesteding, de specificatie van aannemersoffertes en de algemene voorwaarden zijn in het bestek vastgelegd. De STABU-besteksystematiek is de Nederlandse standaard voor het samenstellen van bouwkundige bestekken. Deze systematiek passen wij dan ook toe.

Technische omschrijving
Naast bestekken maken we technische omschrijvingen; een vereenvoudigde vorm van een STABU-bestek waarin constructies, materialen en werkzaamheden globaal worden vastgelegd. Veelal worden technische omschrijvingen gebruikt voor kleinere projecten, zoals een verbouwing van een woonhuis of een beperkt onderhoudsproject.

Afwerk- en kleurenstaat
Als belangrijk onderdeel van een ontwerp maken we naast de bouwkundige tekeningen en het bestek een kleuren- en materialenstaat. Deze staat geeft de door de architect gekozen materialen met de daarbij behorende kleuren weer die voor het project gelden.

V&G plan
Het Arbobesluit verplicht de opdrachtgever een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan ontwerpfase) op te stellen. Een V&G-plan ontwerpfase is nodig voor die risico's die in de ontwerp- en de besteksfase redelijkerwijs niet, of nog niet, konden worden vertaald in concrete maatregelen, een planning en eventuele organisatorische zaken tijdens de uitvoering.
Het V&G-plan ontwerpfase moet ingevolge het Arbobesluit over het algemeen deel uitmaken van het bestek of van de contractdocumenten.

Asbestrapportages

Asbest is levensgevaarlijk als asbestvezels vrijkomen en deze worden ingeademd. De vezels kunnen namelijk niet door het lichaam worden afgebroken. Het is daarom belangrijk om te weten waar asbest in het gebouw aanwezig is, wat de staat is van de asbesttoepassingen en welke risico’s het asbest met zich meebrengt. Dat is de reden waarom Alphaplan deze inventarisaties uitvoert in gebouwen.

De toepassingen van asbest bestaan al lang. In Nederland is asbest toegepast tot aan 1993. Vanwege de vele positieve eigenschappen was asbest een geliefd materiaal in gebouwen en woningen. Asbest is erg sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Als gekeken wordt naar de toepassingen van asbest kan onder meer gekeken worden naar:

 • Asbestcement, als bouwstof voor dakbedekking (denk hierbij aan golfplaten en dakleien), rioleringsbuizen, schoorsteenkanalen, bloembakken, rechauds, etcetera. Wanneer dit de toepassing is zitten de vezels vaak vast en komen ze alleen vrij wanneer het materiaal beschadigd raakt.
 • Spuitasbest, als isolerend en brandwerend afwerkmiddel.
 • Asbestkoord, in kachels en ketels als afdichting.
 • Vloerbedekking.

Alphaplan registreert bij een asbestinventarisatie exact waar asbestverdachte situaties in gebouwen voorkomen. Daarnaast nemen wij monsters van het asbesthoudend materiaal. De situaties waar asbesthoudende materialen voorkomen, worden uitvoerig beschreven en accuraat vastgelegd. Dit gebeurt efficiënt met de Alphaplan asbestinventarisatie app.

Alle monsters registreren wij apart, waardoor een effectief en betrouwbaar overzicht ontstaat van het asbest in het complex. De asbestinventarisatie in het complex is hierdoor compleet en altijd inzichtelijk.

Contractmanagement

De ontwikkelingen op het gebied van contractvormen in de bouw zijn het laatste decennium in een stroomversnelling geraakt. Opdrachtgevers zoeken naar mogelijkheden om minder intensief bij de realisatie van een bouwwerk betrokken te zijn en gelijktijdig daarbij meer ruimte te bieden aan innovatie door het bedrijfsleven. Aannemers op hun beurt ontwikkelen zich tot ontwerpende bouwers. Een veranderingsproces dat gepaard gaat met de nodige juridische en administratieve consequenties, zowel voor als gedurende de contractperiode. Deze ontwikkelingen gelden zowel voor het contracteren van de aannemers (bouwteam, design + construct, (Europese) aanbestedingen etc.) als inhuren van adviseurs, overeenkomsten met gemeenten over de grondaankoop, koop en verkoop van gebouwen en dergelijke. Alles beginnend bij een heldere definitie van de risico's en kansen tot een duidelijke overeenkomst of contract.

De werkzaamheden die onze projectleiders kunnen verzorgen, zijn:

 • Advies over de mogelijke contractvormen.
 • Opstellen van een selectieleidraad.
 • Selectie van partijen.
 • Aanbesteding.
 • Contractering.

Zowel voor het inhuren van adviseurs als bij de contractvorming van het project is een zorgvuldige selectie essentieel.
Hoe gaan we bij een project om met de selectie en de contractvorming? In bouwteam of toch maar aanbesteden met voorafgaande selectie, turn-key of design & build, moet het Europees of mogen we "gewoon" gunnen. Alleen voor de uitvoering of ook voor de architect en de constructeur? Allemaal vragen die bij bijna ieder project aan de orde komen. Belangrijk daarbij is het toepassen van objectieve en meetbare selectiemethoden. Deze vormen de basis voor de selecties. Vooraf wordt vastgesteld welke criteria en wegingsfactoren belangrijk of iets minder belangrijk zijn. De selectie, van architect tot aannemer, wordt vervolgens geheel verzorgd. Dit uiteraard in samenspraak met u.

Dit alles resulteert in een selectiedocument, waarin de volgende vraagstelling wordt beantwoord: welke selectiemethode van de verschillende partijen is voor u de beste?

Aanbesteding
Na selectie van de meest geschikte contractvorm dient de daadwerkelijke selectie te worden uitgevoerd. Uiteindelijk zal dit op een transparante manier moeten leiden tot contractvorming met de verschillende partijen.
De aanbesteding zal resulteren in een gunningadvies. Ook de informatieverstrekking naar alle partijen maakt hier deel van uit.

Sinds het begin van ons bestaan begeleiden wij opdrachtgevers bij de aanbestedingen van projecten. Zowel voor wat betreft de adviseurs als de aannemers. En natuurlijk als onafhankelijk adviseur!

Contractering
Duidelijke, transparante contracten, die bij alle partijen bekend zijn, vormen de basis voor een goed en soepel lopend project. Of dit nu gaat om het vastleggen van concrete toepassing van materialen of om de samenwerkingsvorm van partijen.

Wij stellen contracten en overeenkomsten op die grotendeels gebaseerd zijn op door onszelf ontwikkelde standaarddocumenten. Als basis gebruiken we daarvoor altijd de standaarden die in de bouw worden gehanteerd, aangevuld met praktische voorwaarden op basis van onze jarenlange ervaring.

Analyse
Een goed en duidelijk contract vormt, naast uiteraard vertrouwen, de basis voor een prettige samenwerking. Dit geldt in principe voor elke overeenkomst tussen partijen. Of dat nu het kopen van een televisie of het realiseren van een ziekenhuis is. Door een steeds ingewikkelder wordend bouwproces en de hoeveelheid partijen die in de voorbereiding betrokken zijn, wil de kwaliteit van de aanbestedingsdocumenten nog wel eens te wensen overlaten.
Door de jarenlange ervaring in zowel het voorbereiden van projecten als de begeleiding van de uitvoering, hebben wij een ruime ervaring opgebouwd in het beoordelen van deze documenten.

Een breed scala van zaken wordt geanalyseerd:

 • Kloppen de details?
 • Is het waterdicht?
 • Klopt het bouwkundig en technisch volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)?
 • Zijn de juiste materialen voorgeschreven?
 • Gaat het goed qua onderhoud?
 • Gaat het goed qua veiligheid op het dak?
 • Zijn de investerings- en/of exploitatiekosten wel realistisch gezien het ontwerp?
 • Etc.

Bij een analyse van de contractdocumenten komen deze en nog veel meer vragen aan de orde en geven wij de opdrachtgever, met een rapportage, inzicht in de compleetheid van de contractdocumenten.

 

Sloop - Wonen O & R

Deze site maakt gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten